BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 668/TCT-PCCS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Chi nhánh công ty TNHH Ambys

Trả lời công văn số 01/CV /2007 ngày 03/01/2007 của Chi nhánh công ty TNHH Ambys đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khoa học và công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.16, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “dịch vụ khoa học công nghệ bao gồm các hoạt động ứng dụng, hướng dẫn về khoa học, kỹ thuật” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, dịch vụ chuẩn bị đăng ký và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; duy trì và thực hiện các quyền sở hữu trí tuệ áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh công ty TNHH Ambys biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương