VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 668/VPCP-KGVX
V/v: chuyển cấp trình phê duyệt Đề án và lùi thời hạn trình Đề án của Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét kiến nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 2085/TTr-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc chuyển cấp trình phê duyệt Đán và lùi thời hạn trình Đề án của Chính phủ về "Bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị báo cáo, hồ sơ về nội dung đề xuất nêu trên để trình Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sắp tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b) vt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng