VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Vướng mắc trong thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Về những phản ánh, kiến nghị của hiệp hội, doanh nghiệp thời gian gần đây liên quan đến vướng mắc, khó khăn đối với doanh nghiệp trong thực hiện Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
Bộ Khoa học và Công nghệ tạm dừng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN nêu trên. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ những phản ánh, kiến nghị về vấn đề này để hướng dẫn thực hiện bảo đảm tính pháp lý,phù hợp thực tế và khả thi.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng