BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6681/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế xuất khẩu nguyên liệu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Gỗ Tayu Việt Nam.
(Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương)

Về việc xin hoàn số tiền thuế bịtruy thu đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩunêu tại công văn số 01/2011/CV-HQ ngày 29/11/2011 của Công ty TNHH Gỗ Tayu ViệtNam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiếnnghị của Công ty TNHH Gỗ Tayu Việt Nam về vấn đề nêu tại công văn nêu trên.Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan đểxử lý. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời Công ty TNHH Gỗ Tayu Việt Namcụ thể sau khi có ý kiến của các đơn vị liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Gỗ Tayu Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông