VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v:Ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thực hiện ý kiến của Ủy banthường vụ Quốc hội (tại văn bản số 719/UBTVQH-PL ngày 20 tháng 8 năm 2014) về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các Bộ liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định bổ sung quy địnhvề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công đoàn vào Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theohợp đồng, trình Chính phủ vào quý I năm 2015.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: V.III, PL, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định