BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6682/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH RealNano Châu Á
(234/2 QL 1A, KP1, phường Tân Chánh Hiệp, Q12, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn ngày 17/12 củaCông ty TNHH RealNano Châu Á đề nghị xác nhận mã số HS cho mặt hàng Nano -Care. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứvào tài liệu kỹ thuật, tính chất, cấu tạo, mô tả của hàng hóa thực tế nhậpkhẩu. Tuy nhiên, công ty chỉ đưa ra tên hàng hóa mà không cung cấp tài liệu kỹthuật, hình ảnh mặt hàng …. Vì vậy, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở trả lời.

Đề nghị công ty nghiên cứu Thông tưsố 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với Chi cục Hảiquan nơi công ty làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty TNHH RealNano Châu Á biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng