BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6685/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc quyết định ấn định thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty TNHH trung tâm thép NS Sài gòn.
(Số 3 đường 8 KCN Việt Nam - Singapore - TX Thuận An - Bình Dương)
- Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 11- 12/CV-NSSCngày 01/12/2011 của Công ty TNHH trung tâm thép NS Sài gòn về quyết định ấnđịnh thuế đối với lô hàng thép cán nguội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/11/2011, Tổng cục Hải quanđã có công văn số 15/11/2011 chuyển nội dung vướng mắc của Công ty liên quanđến quyết định ấn định thuế đối với lô hàng thép nhập khẩu của Công ty. Đề nghịCông ty liên hệ với Cục Hải quan Bình Dương để được hướng dẫn giải quyết. Trườnghợp còn vướng mắc, đề nghị Hải quan Bình Dương báo cáo cụ thể vụ việc và có đềxuất để giải quyết dứt điểm.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH trung tâm thép NS Sài gòn biết, Cục Hải quan Bình Dương biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PL(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông