VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6685/VPCP-KTN
V/v báo cáo tiến độ dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệmhữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tại công văn số 1008013/CV-FHSngày 01 tháng 9 năm 2010 về việc báo cáo tiến độ dự án Khu liên hợp gang thép vàcảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Ủy ban nhândân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng đẩy nhanh tiến độgiải phóng mặt bằng, hoàn thiện các công trình hạ tầng bàn giao cho chủ đầu tưtriển khai dự án theo tiến độ cam kết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cty TNHH gang thép Hưng Nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5), Dg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý