BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6687/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế của Công ty TNHH TM Thiên Mỹ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan Nghệ An;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 583/HQNA-NV của Cục Hải quan Nghệ An báocáo về việc xử lý về thuế, phạt chậm nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuấthàng xuất khẩu bị thiệt hại do bão lũ của Công ty TNHH Thương mại Thiên Mỹ theohướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 447/TCHQ-TXNK ngày 27/1/2011,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp giá tính thuế theo hợp đồng quy định tại Thôngtư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/1/2002 của Bộ Tài chính:

Đề nghị Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình,Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng quy định tại tiết 2.2 điểm 2mục III Thông tư số 08/2002/TT-BTC .

2. Về việc phạt chậm nộp thuế:

Ngày 22/12/2011 Bộ Tài chính có công văn số 17428/BTC-TCHQhướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật thuế. Tại điểm 1 côngvăn này có hướng dẫn về việc áp dụng Luật Quản lý thuế đối với hành vi vi phạmthuộc tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực vàtại điểm 3 có hướng dẫn về việc xác định thời hiệu xử phạt hành vi chậm nộpthuế. Đề nghị Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quantỉnh Quảng Trị căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17428/BTC-TCHQ xác định thờihiệu xử phạt chậm nộp và tính tiền phạt chậm nộp trường hợp của Công ty TNHHThương mại Thiên Mỹ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Nghệ An, Cục Hảiquan tỉnh Quảng Bình, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ