BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6688/BNN-VP
V/v triển khai thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục Bảo vệ thực vật

Tổ công tác Đềán 30 của Bộ nhận được 02 văn bản của Cục Bảo vệ thực vật: công văn số 2176/BVTV-Ttra ngày 03/12/2010 đề nghị cho ý kiến về nội dung thủ tục hànhchính trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra chứng nhận chất lượng vệ sinhan toàn hàng hóa nông sản có nguồn gốc thực vật và Quyết định số 2211/QĐ-Ttrangày 07/12/2010 công bố 5 thủ tục hành chính. Sau khi xem xét, Tổ công tác củaBộ nhận thấy 2 văn bản trên có nhiều nội dung chưa phù hợp theo quy định.

Về việc cho ýkiến đối với nội dung thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm phápluật đề nghị Cục thực hiện đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ:

- Văn bản đềnghị (nội dung công văn của Cục chưa đúng hướng dẫn);

- Dự thảo vănbản (Cục không gửi);

- Các Biểu đánhgiá tác động nhiều nội dung chưa đúng;

- Cục chưa thựchiện việc rà soát nội dung thủ tục hành chính tại Cục.

Về việc công bốthủ tục hành chính theo quy định thuộc thẩm quyền Bộ trưởng; Cục chỉ thực hiệncông khai các nội dung thủ tục hành chính trong đó phải liệt kê, công khai đầyđủ, chi tiết các nội dung thủ tục hành chính, các mẫu đơn, tờ khai, nội dungvăn bản pháp luật liên quan trên Website, tại trụ sở của Cục và các đơn vị trựcthuộc.

Đề nghị Cụcnghiên cứu kỹ nội dung Nghị định 63/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn để thựchiện đầy đủ, đúng quy định; triển khai việc kiểm soát nội dung thủ tục hànhchính tại đơn vị trước khi gửi xin ý kiến bộ phận kiểm soát thủ tục hành chínhcủa Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT ĐA 30.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30
Nguyễn Minh Nhạn