BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6689/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với vật tư thi công, lắp đặt cho DNCX.

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kinden Việt Nam.
(Tầng 7, Tòa nhà Kinh Đô, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Bộ Tài chính nhận được văn bản sốEX-A100-13-038 ngày 18/3/2013 của Công ty TNHH Kinden Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan đối với vật tư, thiết bị nội địa mang vào lắp đặt cho các doanhnghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 1 Nghị địnhsố 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ vào điểm 1.3.c Mục III phầnB Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ vào điểm 2 Điều 16 Thông tưsố 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày08/12/2012 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, thì:

Trường hợp Công ty TNHH Kinden thicông cơ - điện cho một số DNCX với hợp đồng trọn gói bao gồm cung cấp vật tư,thiết bị và lắp đặt hoàn thiện hệ thống cơ - điện cho các nhà máy của DNCX thìthuế GTGT đầu vào của nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị Công ty TNHH Kinden sửdụng để thi công các công trình này được khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng cácđiều kiện về hợp đồng, hóa đơn chứng từ theo quy định và không cần tờ khai hảiquan.

Riêng vật tư, thiết bị phục vụ hoạtđộng lắp đặt công trình cho DNCX có nguồn gốc nhập khẩu thuộc đối tượng hoànthuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTCngày 6/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthì phải mở tờ khai hải quan để làm cơ sở hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT theoquy định. Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 5678/BTC-CST ngày29/4/2011 gửi Cục thuế và Cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính trả lời để Công tybiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ PC, TCT, TCHQ.
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi