TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6689/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam
Địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
Mã số thuế: 0300762150

Trả lời văn thư số 94/2013/UVI /PL ngày23/08/2013 của Công ty về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thunhập thưởng cổ phiếu của công ty mẹ tại nước ngoài cho người lao động, Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân :

- Tại điểm e, khoản 2, Điều 2 có quy định về thunhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng laođộng, bao gồm:

“e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc khôngbằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán ...”

- Tại khoản 2, Điều 11 quy định căn cứ tính thuếđối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán :

“ Căn cứ tính thuế đốivới hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từchuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua vàcác chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

....

b.1) Đối với trường hợp ápdụng thuế suất 20%

b.1.1) Nguyên tắc áp dụng

Cánhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cánhân đã đăng ký thuế, có mãsố thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuếvà xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoántheo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

...

b.1.2) Cáchtính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

×

Thuế suất 20%

Khi quyết toán thuế, cá nhânáp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong nămtính thuế.

b.2) Đối với trường hợpáp dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng chứngkhoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoántừng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.

Cáchtính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

×

Thuế suất 0,1%

...”

- Tại khoản 11, Điều 26 quyđịnh khai thuế từ tiền lương tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu:

“ Cá nhân khi nhận thưởngbằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền lương, tiềncông. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu thưởng thì khai thuế đối với thu nhậptừ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền công.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty có thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu của Công ty mẹ tại nướcngoài thì các khoản thu nhập này được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiềnlương, tiền công. Khi người lao động nhận thưởng bằng cổ phiếu thì chưa phảinộp thuế TNCN từ tiền lương tiền công, khi người lao động chuyển nhượng cổphiếu thưởng thì phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượngchứng khoán (thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán bằng (=) giá chuyển nhượngchứng khoán nhân (x) thuế suất 0,1%) đồng thời phải kê khai nộp thuế TNCN đốivới thu nhập từ tiền lương, tiền công (Thu nhập từ tiền lương, tiền công nhậnthưởng bằng cổ phiếu là giá trị cổ phiếu ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượngcổ phiếu thực nhận nhân (x) với mệnh giá của cổ phiếu đó).

Cục Thuế TP trả lời để Công ty biếtvà thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P.KT1;
- Lưu: HC, TTHT.
2123-14872/2013 pbk

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga