BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 669/BXD –KTXD
V/v: áp dụng mức lương tối thiểu, ĐM lợi nhuận, chi phí chung cho công tác phát sinh trong hợp đồng các gói thầu DA Cải tạo Môi trường nước TPHCM

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2011

Kínhgửi: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thị thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựngnhận được Văn bản số 1035/CV-BQL-KTCL ngày 21/4/2010; Văn bản số 405/BQL-KTCLngày 22/2/2011 của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thịthành phố Hồ Chí Minh về áp dụng mức lương tối thiểu, định mức tỷ lệ chi phíchung và lợi nhuận cho các công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồngthi công xây lắp các gói thầu thuộc dự án Cải thiện Môi trường nước thành phố(giai đoạn 1). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về áp dụngmức lương tối thiểu: Theo quy định của nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xâydựng công trình thì việc áp dụng mức lương tối thiểu trong dự toán xây dựngcông trình của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên (trong đó có dự ánCải thiện Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn vốn ODA) thựchiện theo vùng (nơi xây dựng công trình); Vì vậy đối với khối lượng công việcphát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thi công xây lắp các gói thầu thuộc dựán Cải thiện Môi trường nước thành phố (giai đoạn 1) thực hiện từ ngày01/01/2011 áp dụng mức lương tối thiểu là vùng 1 quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ và các điều khoản có liên quan vềgiá hợp đồng đã được ký kết giữa các bên;

2. Về áp dụngđịnh mức tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận: Việc xác định chi phí chung và lợinhuận đối với khối lượng phát sinh phải phù hợp với hình thức giá hợp đồng vàđiều khoản quy định về điều chỉnh giá hợp đồng đã được các bên ký kết; Trườnghợp một số đơn giá của hợp đồng như nêu trong Văn bản số 405/BQL-KTCL chưa cóhoặc chưa quy định rõ thì các bên đàm phán để làm rõ trên cơ sở vận dụng cácđịnh mức chi phí chung và lợi nhuận của các công tác tương tự trong hợp đồng vàquy định của Nhà nước có liên quan để áp dụng.

Căn cứ ý kiếntrên, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông- Đô thị thành phố HồChí Minh tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD, (M6)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn