BỘ XÂY DỰNG
-----------------

Số: 669/BXD-TTr

V/v: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp sử dụng nhà sai mục đích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Thuận

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 487/SXD-QHKT ngày 29 tháng 3 năm 2012 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp sử dụng nhà ở sai mục đích quy định. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 điều 52 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định: “Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nhà ở trái mục đích quy định”.

Căn cứ quy định trên, chỉ những tổ chức, cá nhân không sử dụng nhà ở vào mục đích để ở mới bị xử phạt vi phạm hành chính. Đối với những trường hợp vừa kinh doanh, sản xuất vừa ở thì có thể xem xét không xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Bình Thuận nghiên cứu, chỉ đạo xử lý những trường hợp sử dụng nhà ở trái mục đích theo đúng quy định pháp luật, đồng thời vẫn đảm bảo ổn định, phù hợp với tình hình thực tế địa phương./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (b/c) ;
- Lưu: VT,TTr.

K.T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam