ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 669/SGD &ĐT-VP
V/v Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 8 năm 2009

Kính gửi :

Các trường Trung học phổ thông,
Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Thực hiệnnhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo cấp bằng tốt nghiệp Trunghọc phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông, chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ, bằngTrung học cơ sở (từ năm 2006 trở về trước) cho học sinh, học viên trong đó cóviệc đóng dấu nổi trên ảnh các văn bằng chứng chỉ. Trong quá trình đóng dấu dobị lỗi (ảnh bằng chất liệu giấy lụa đóng dẩu nổi không rõ, đóng sót hoặc đóngkhông nổi rõ dấu, ảnh dán không dính chắc bị rơi …) học sinh, học viên cần phảiđóng lại dấu nổi trên văn bằng chứng chỉ. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácđơn vị liên quan thông báo cho học sinh, học viên biết :

1. Hồ sơ đónglại dấu nổi trên ảnh văn bằng chứng chỉ gồm :

- Giấy giớithiệu của đơn vị đã trả văn bằng chứng chỉ, đóng dấu giáp lai ảnh dán trên giấygiới thiệu.

- Giấy chứngminh nhân dân của học sinh, học viên.

- Văn bằngchứng chỉ đã dán ảnh cần đóng lại dấu nổi trên ảnh.

2. Địa điểmnhận hồ sơ : Văn phòng Sở GD-ĐT (số 37 Minh Khai)

3. Thời giannhận : giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Văn phòng SởGD-ĐT trả kết quả cho học sinh, học viên ngay sau khi kiểm tra đối chiếu thủtục và đóng lại dấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ

4. Lệ phí :Không thu

Để tránh tìnhtrạng gian lận, cho người khác mượn bằng, hạn chế việc đi lại của học sinh, họcviên do không rõ thủ tục, Giám đốc Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan dánthông báo này ngay tại Văn phòng để học sinh, học viên biết thủ tục đóng lạidấu nổi ảnh trên văn bằng chứng chỉ.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VT.

GIÁM ĐỐC
Đỗ Thế Hùng