VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 669/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị về Biến đổi khí hậu của LHQ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị lần thứ 14 các Bên tham giaCông ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Hội nghị lần thứ 4 cácBên tham gia Nghị định thư Kyoto (công văn số 276/BC-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trườngthống nhất với Bộ Ngoại giao về việc cử Đoàn cấp cao của Chính phủ tham dự Hộinghị Biến đổi khí hậu lần thứ 15, tại Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12 năm2009, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2.Giao Bộ Tài nguyên và Môitrường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức triển khai các kết quảcủa hai Hội nghị trên.

- Khẩn trương tổ chức thực hiệnChương trình Mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu (NTP) đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương liên quanthực hiện các nhiệm vụ được giao, huy động, bố trí đủ nguồn lực về tài chính vànhân lực để thực hiện thành công các mục tiêu của NTP.

- Chuẩn bị các nội dung hợp tácvới Bộ Môi trường Ba Lan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường để phục vụ chohội đàm cấp cao giữa hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ba Lanvào năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc