BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66 93/BYT-BH
V/v phát triển đối tượng tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Theo báocáo tại Hội nghị bàn về giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của 12 tỉnh, thành phố có tỷlệ tham gia BHYT thấp, tổchức ngày11/8/2015 tại thành phố Cần Thơ, tính đến hết ngày 31/7/2015,tỷ lệtham gia BHYT của tỉnh mới đạt58,1% dân số (chưa kể thân nhân lực lượng vũ trang) thấp hơn so với mức bìnhquân chung của cả nước (72,36%), cụ thể:khoảng 2.600người thuộcxã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ chưa được cấp thẻ BHYT; đối tượng cận nghèo đạt15,7%, còn khoảng 34.000 người chưa tham gia BHYT; đối tượng học sinh, sinhviên (HSSV) đạt 83,3%, còn khoảng 35.000 HSSV chưa tham gia BHYT; đối tượngtham gia BHYT theo hộ gia đình đạt 25,2%, còn khoảng 395.000 người chưa tham giaBHYT,… Nguyên nhân chủ yếu là do chưa có sự vào cuộc tích cực của một số ban,ngành; công tác tuyên truyền, vận động chưa thay đổi nhiều đến nhận thức ngườidân,… Để khắc phục những vấn đề trên và phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, sốngười tham gia BHYT đạt 75% dân số theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảohiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh thực hiện một số giảipháp sau:

1. Giải pháp chung

a) Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng thamgia BHYT; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địabàn; tập trung công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, coi đó là nhiệm vụtrọng tâm, cp bách để thực hiện lộ trìnhbao phủ BHYT toàn dân theo Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/12/2012 của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế giai đoạn 2012-2020, đồng thời đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT là chỉ tiêu đánhgiá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở khám chữa bệnhtừ tuyến xã,huyện, tỉnh để phục vụ khámchữa bệnh cho người tham gia BHYT và nhân dân.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận động cán bộ côngchức, viên chức tham gia BHYT cho thành viên còn lại trong hộ gia đình tham giaBHYT.

d) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì phối hợp với BHXH tỉnh và các ngành liên quan tích cực thanh tra, kiểm tratình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, đặc biệt kiểm tra đột xuấtcác doanhnghiệp ngoài nhà nước trên địabàn tỉnh để kịp thời ngăn ngừa, xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật về trốnđóng, nợ đóng BHYT nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHYT.

2. Giải pháp cụ thể

a) Tiếp tục rà soát đối tượng thuộc các xã đặc biệt khókhăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 củaThủ tướng Chính phủ và đối tượng thuộc xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định s 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướngChính phủ chưa được cấp thẻ BHYT để triển khai lập danh sách cấp thẻ BHYT. Hoànthành trước tháng 10 năm 2015.

b) Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo mớithoát nghèo (được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng): chỉ đạo Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tổng hợp, kịp thời lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng.

c) Đối với nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Bốtrí kinh phí thực hiện hỗ trợ 15% mức đóng còn lại của người tham gia.

d) Đối tượng HSSV: chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạogiao chỉ tiêu đến từng trường công lập năm 2015 đạt 100% HSSV tham gia BHYT; lấychỉ tiêu HSSV tham gia BHYT làm tiêu chí thi đua khen thưởng; đồng thời xem xéth trợ thêm mức đóng từ30% - 50% cho HSSV.

e) Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Trên cơsở đặc điểm của từng xã, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đến từngcấp huyện, xã và gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với tỷ lệ bao phủ BHYTtrên địa bàn. Phấn đấu mỗi năm tăng từ 20% - 25% số người thuộc đối tượng hộgia đình chưa tham gia BHYT. Riêng đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình cần chỉ đạo Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan phổbiến tuyên truyền các tiêu chí, quy trình xét hộ gia đình có mức sống trungbình đ người dân biết khi tham giaBHYT.

f) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về mức đóng vàtrách nhiệm đóng BHYT, quyền lợi về khám chữa bệnh; cách thức, địa điểm đăng kýtham gia BHYT cho người dân và tiếp tục vận động người dân tham gia BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắcphản ánh về Bộ Ytế xem xét, giảiquyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Ủy ban các vấn đề XH của Quốc hội (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để t/h);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các Sở, ngành: Y tế, LĐTB&XH,
GD&ĐT; BHXH (để t/h);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn