BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6693/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe môtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1122/HQĐT-NVngày 25/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Thápyêu cầu ông Ngô Anh Dũng nộp các giấy tờ liên quan đến việc ông Dũng gửi chiếcxe môtô từ Hoa Kỳ về Việt Nam, nếu thời điểm gửi xe của ông Dũng được thể hiệntrên giấy tờ liên quan trước thời điểm ông Dũng xuất cảnh từ Hoa Kỳ, đề nghịCục Hải quan tỉnh Đồng Tháp cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe môtô đang sử dụngtại Hoa Kỳ theo chế độ tài sản di chuyển cho ông Ngô Anh Dũng.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh