BỘ Y TẾ
-------
V/v: Tăng cường phòng chống dịch đau mắt đỏ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay dịch bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) là bệnh thường do vi rút gây ra, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc, đã phát triển rầm rộ tại nhiều tỉnh/thành phố, nếu không tăng cường việc phòng chống, bệnh dịch sẽ lây lan mạnh hơn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập và lao động của nhân dân. Trước tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực, khẩn trương triển khai các nội dung sau:
1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành:
Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh/thành phố phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh dịch đau mắt đỏ tại gia đình, nhà trẻ, trường học, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp và cộng đồng. Tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch đau mắt đỏ trên địa bàn.
Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa mắt trực thuộc thực hiện việc phân luồng, cách ly người bệnh đau mắt đỏ tại Khoa khám bệnh và các khoa lâm sàng nhằm ngăn ngừa sự lây lan tại bệnh viện. Bảo đảm các điều kiện vệ sinh cho người đến bệnh viện như nước rửa tay, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Hướng dẫn người bệnh đau mắt đỏ mang khẩu trang, đeo kính, vệ sinh tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người khác tại bệnh viện, gia đình và cộng đồng. Bảo đảm đủ thuốc điều trị cho người bệnh.
2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ trong bệnh viện, tuân thủ và thực hiện các quy định về phòng lây nhiễm.
3. Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương và các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế xây dựng các thông điệp truyền thông dưới nhiều hình thức về phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ để phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng truyền thông kịp thời cho nhân dân.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ TT-KT, Cục YTDP;
- TT TTGDSKTW, BV Mắt TW (để thực hiện);
- Cổng TTĐT BYT, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?