BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6699/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với phần hàng hóa vượt định mức miễn thuế mà khách tham quan du lịch mua tại Khu TM-CK Tịnh Biên và Khu TM - CN Mộc Bài

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc nêu trên, Tổngcục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh và Cục Hải quan tỉnh An Giangtrước mắt thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với phần hàng hóa vượt địnhmức miễn thuế mà khách tham quan du lịch mua tại Khu Thương mại Công nghiệp MộcBài - Tây Ninh và Khu Thương mại cửa khẩu Tịnh Biên - An Giang như sau:

1. Khách tham quan du lịch mua hàngmiễn thuế nếu vượt định mức miễn thuế 500.000 đồng/người/ngày nhưng có trị giátừ 5.000.000 đồng trở xuống, chương trình phần mềm sẽ hiển thị yêu cầu phải nộpthuế phần vượt, doanh nghiệp yêu cầu khách hàng nộp thuế phần vượt định mức vànhập dữ liệu vào tờ khai hàng hóa hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch đểtính thuế (đã được thiết kế sẵn trên chương trình phần mềm); in tờ khai và hóađơn bán hàng và giao cho khách mua hàng để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu tạicổng ra.

2. Khách tham quan du lịch mua hàngmiễn thuế nếu vượt định mức 500.000 đồng/người/ngày và có giá trị từ 5.000.000đồng trở lên thì doanh nghiệp bán hàng hướng dẫn khách mua hàng mở tờ khai hànghóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch tại Đội quản lý Khu Thương mại - Côngnghiệp Mộc Bài - Tây Ninh và Đội quản lý Khu Thương mại cửa khẩu Tịnh Biên - AnGiang để đảm bảo công tác quản lý giá tính thuế tại điểm 7 Mục VIII Phần IIThông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị địnhsố 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giáhải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về thu lệ phí hải quan thực hiệntheo đúng quy định hiện hành.

4. Giao Cục Giám sát quản lý về quảnlý, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan phối hợp với Cục Hải quan tỉnhTây Ninh, Cục Hải quan tỉnh An Giang và các doanh nghiệp liên quan xác định rõchương trình phần mềm đã đáp ứng công tác quản lý của Chi cục Hải quan quản lýkhu phi thuế quan đối với việc ủy nhiệm cho doanh nghiệp bán hàng thu thuế vàđồng thời, doanh nghiệp bán hàng thay mặt khách tham quan du lịch kê khai nộpthuế trên tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch nếu muahàng vượt định mức miễn thuế 500.000 VNĐ/người/ngày để xây dựng quy định quảnlý chung cho đối tượng này tại các Khu kinh tế cửa khẩu khác.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang,Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL3 (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh