BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn về xây dựng báo cáo và thẩm định ĐMC trong các đồ án QHXD.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 171/SXD-KTQH ngày01/3/2012 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn về xây dựng báocáo và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong các đồ ánquy hoạch xây dựng (QHXD). Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Bộ Xây dựng cóý kiến như sau:

Theo quy định của Điều 3 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày18/4/2011 của Chính phủ quy định về “ĐMC, đánh giá tác động môi trường, cam kếtbảo vệ môi trường”, đối tượng phải thực hiện ĐMC bao gồm chiến lược, quy hoạch,kế hoạch 5 năm trở lên. Tại mục A, Phụ lục I của Nghị định, ĐMC của quy hoạchphát triển ngành xây dựng được lồng ghép vào báo cáo quy hoạch. Theo Luật Xâydựng và Luật Quy hoạch đô thị, các loại QHXD, QHĐT có thể vận dụng theo mục Acủa Phụ lục I để thực hiện. Theo đó, ĐMC được thực hiện song hành với quá trìnhlập quy hoạch và nội dung báo cáo được lồng ghép với báo cáo QHXD, QHĐT và côngtác ĐMC cho QHXD, QHĐT sẽ thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày27/01/2011 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trongđồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựngthành phố Cần Thơ nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTQH, PC
- Lưu: VT, KHCNMT (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa