BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 67/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 17/HT-PMU ngày 25/4/2014của Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ về việc xác định chi phí nhà tạm tại hiệntrường để ở và điều hành thi công trong dự toán xây dựng công trình. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình thì chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi côngđược tính bằng 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịuthuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến ngoài đô thị và vùng dâncư như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênhmương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng 1% đối vớicông trình còn lại. Như vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 17/HT-PMU : tuyếnđập đất thuộc gói thầu số 1 - Dự án sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứanước Kim Sơn - xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không phải là công trìnhđi theo tuyến. Do đó chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hànhthi công đối với gói thầu này được tính bằng 2% trên tổng chi phí trực tiếp,chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước là chưa phù hợp.

Đề nghị Ban quản lý Tiểu dự án Kẻ Gỗ căn cứ ý kiến nêutrên tổ chức thực hiện việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh