BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc xácđịnh giá ca máy bơm nước động cơ điện. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại Điều3 (Nội dung chi phí trong giá ca máy), Chương 2 (Phương pháp xác định giá camáy) Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫnphương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình: “Giáca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làmviệc trong một ca. Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợptheo các loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụthể của công trình”.

2. Giá ca máy bao gồm:Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí chi phí nhiên liệu, năng lượng,tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và được xác định theo côngthức nêu tại Điều 3, Chương 2 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010.

3. Số ca năm được xácđịnh theo nguyên tắc phù hợp với đặc tính và quy trình vận hành của từngloại máy, khối lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độvà các điều kiện cụ thể khác.

4. Dữ liệu cơ sở xác địnhgiá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 là dự tính, theo quy trình vận hành phổ biến và áp dụng đối vớinhững khối lượng bình quân tương ứng với các công tác xây lắp có sử dụng máyvới thời gian sử dụng máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữamáy trong điều kiện bình thường, hiệu suất sử dụng máy trung bình tiên tiến, sốca máy bình quân hàng năm được tính khấu hao theo quy định; dữ liệu cơ sở xácđịnh giá ca máy và thiết bị thi công là cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trongviệc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Theo nội dung nêu tạicông văn số 1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 thì:

a) Máy bơm được thiết kếtheo quy trình vận hành là 02 máy bơm điện công suất 55Kw/h bơm nước liên tụcphục vụ cho khu vực hạ du (hai máy hoạt động kế tiếp nhau);

b) Số giờ xác định trongca là 8 giờ liên tục (các công tác dừng nghỉ, chuẩn bị, bảo dưỡng.... được thựchiện ngoài giờ hoạt động của máy);

c) Thực tế tiêu hao nănglượng được các bên ghi nhận tại đồng hồ điện không vượt công suất thiết kế củamáy bơm (55Kw/h).

d) Hợp đồng xây lắp số 12/2009/HĐKT-KH ngày 22/12/2009ký giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 và Công ty Cổ phần Xây dựng47 là hợp đồng theo đơn giá, Công tác bơm nước hạ du thuộc khối lượng phát sinhtrong Phụ lục hợp đồng ký giữa các bên ngày 18/01/2014, nên việc xác định giáca máy trên cơ sở mục a, mục b, mục c nêu trên là phù hợp với quy định của hợp đồng.

Với nội dung nêu tại mục1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 nêu trên thì việc lập giá ca máy bơm theo nănglượng tiêu hao thực tế là phù hợp; tuy nhiên, do máy bơm được chủ đầu tư muacấp cho nhà thầu nên không tính chi phí khấu hao, nhưng có tính chi phí sửachữa và các chi phí theo quy định nêu tại mục 2 của công văn này.

Công ty Cổ phần Xây dựng47, căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh