BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội -Bắc Kinh

Trả lời văn bản số 2503- 02/CV-CTLD ngày 25/3/2009 của Côngty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh đề nghị hướng dẫn áp dụng Văn bản số164/TTg-CN ngày 20/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá vàhợp đồng trọn gói đối với các dự án đầu tư xây dựng do bị tăng giá đột biếnngoài khả năng kiểm soát của nhà thầu và chủ đầu tư, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Ngày 16/12/2008 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 338/BXD-KTXDtrả lời Văn bản số 910/CV-CTLD ngày 05/11/2008 và Văn bản số 2611/CV-CTLD ngày26/11/2008 của Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh đề nghị hướng dẫnthực hiện Văn bản số 164/TTg-CN ngày 20/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theođó, các dự án, gói thầu không sử dụng nguồn vốn nhà nước mà sử dụng nguồn vốnkhác thì có thể vận dụng nguyên tắc hướng dẫn của Văn bản số 164/TTg-CN này đểđiều chỉnh giá hợp đồng. Mặt khác tại mục 9.2 của Thông tư số 09/2008/TT-BXDngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng dobiến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng đã khẳng địnhrõ "... Khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồnvốn khác thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn của Thôngtư này".

Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh căn cứ ý kiếntrên để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. H08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh