TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 67/GSQL-GQ2
V/v: Thủ tục hải quan mở tờ khai đối với hàng hóa mua từ nội địa

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH GE Việt Nam Chi nhánh GE Hải Phòng
(Lô H1-H6, KCN Nomua Hải Phòng, TP Hải PHòng)

Trả lời công văn số GEEHP-ADM-1004-004 ngày 18/01/2012 củachi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại Hải Phòng (là doanh nghiệp chế xuất) đềnghị được thực hiện mở tờ khai đối với hàng hóa (là những nguyên liệu nhỏ nhưbu lông, đai ốc...) mà Công ty mua từ doanh nghiệp nội địa sau khi Công ty đãthực hiện sử dụng hàng hóa đó, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 21, Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì khi Công ty mua các nguyên vậtliệu từ doanh nghiệp nội địa, Công ty phải làm thủ tục hải quan theo quy địnhtại điểm d, Khoản 3, Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của BộTài chính.

Do vậy, đề nghị nêu trên của Công ty không đáp ứng được quyđịnh trên.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Công ty được biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyên Nhất Kha