BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67 TCT/NV3
V/v: Thuế GTGT của hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi :

Công ty TNHH YC TEC
(Địa chỉ: Số 7, đường 12, KCN Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 04/02/HT ngày 12/2/2002 của Công ty TNHH YC TEC về thủ tục hồ sơ xin áp dụng mức thuế GTGT là 0% đối với hàng xuất khẩu tại chỗ: Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau :

Ngày 10/10/2002, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 90/2002/TC-BTC hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với hàng hoá bán ra cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định củ thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, theo đó, điều kiện để được áp dụng ưu đãi về thuế là:

- Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua bán ngoại thường ký với thương nhân nước ngoài, trong đó ghi rõ mặt hàng, số lượng,tên và địa chỉ của doanh nghiệp nhận hàng tại Việt Nam.

- Thương nhân nước ngoài phỉ thực hiện thanh toán riêng đối với hàng xuất khẩu tại chỗ bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua Ngân hàng.

- Doanh nghiệp phải mở tờ khai Hải quan hàng hoá xuất khẩu- nhập khẩu tại chỗ.

- Hàng hoá doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ sản khẩu (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ) phải phù hợp với quy định tai giấy phép đâu tư.

Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ phải xuất trình với cơ quan thuế địa phương đầy đủ các hồ sơ sau:

- Hoá đơn GTGT xuất giao cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ khi giao hàng trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ tên thương nhân nước ngoài, tên doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nhận hàng (cơ sở nhập khẩu) và địa điểm giao hàng tại Việt Nam.

- Hợp đồng mua bán ký giữa doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ với thương nhân nước ngoài.

- Chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu tại chỗ với thương nhân nước ngoài qua ngân hàng và bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi .

- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu- nhập khẩu tại chỗ.

Trường hợp cơ sở sản xuất xuất khẩu tại chỗ không có thủ tục, hồ sơ trên thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, cơ sở xuất khẩu tại chỗ phải thực hiện nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT như hàng hoá tiêu thụ nội địa.

Tổng cục thuế đề nghị Công ty đối chiếu với quy định nêu trên và làm việc với cơ quan thuế địa phương để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH YC TEC được biết và thực hiện ./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An