BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/TCT-TVQT
V/v sử dụng hoá đơn, ấn chỉ theo địa giới hành chính mới

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 21433/CT-QTTVAC ngày31/12/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị được tiếp tục sử dụnghoá đơn, ấn chỉ của các tổ chức, cá nhân thuộc các địa phương chuyển địa giớihành chính về thành phố Hà Nội; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 30/7/2008, Tổng cục Thuế đã có thông báo số 59/TB-TCT quy định về việc ấn định đã đóng dấu địa danh các tỉnh Hoà Bình, HàTây, Vĩnh Phúc từ ngày 01/8/2008 thay đổi địa giới hành chính thuộc thành phốHà Nội chỉ sử dụng đến hết ngày 31/12/2008. Nhưng hiện nay, do có nhiều tổchức, cá nhân kinh doanh hoặc do hoá đơn, ấn chỉ tự in còn tồn với lượng lớnhoặc do chưa thực hiện được việc khắc con dấu theo địa danh mới; để tạo điềukiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, Tổng cụcThuế yêu cầu Cục Thuế thành phố Hà Nội giải quyết việc bán, đăng ký sử dụng hoáđơn cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện thay đổi địa giới hành chính như sau:

- Đối với hoá đơn, ấn chỉ tự in: Nếu các tổchức, cá nhân sản xuất kinh doanh có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Cục Thuếthành phố Hà Nội chấp thuận cho đăng ký sử dụng đến hết số hoá đơn, ấn chỉ mangđịa danh cũ. Trước khi sử dụng, các tổ chức, cá nhân nói trên phải đăng ký sốlượng hoá đơn, ấn chỉ cũ đã được đóng dấu địa danh thành phố Hà Nội với CụcThuế thành phố Hà Nội theo quy định.

- Đối với hoá đơn, ấn chỉ do cơ quan Thuế phátlành: Các tổ chức, cá nhân chưa kịp khắc con dấu theo địa danh mới được sử dụngcon dấu cũ khi đăng ký mua hoá đơn, ấn chỉ do cơ quan Thuế phát hành. Khi cócon dấu mới tổ chức, cá nhân phải quyết toán với cơ quan Thuế số hoá đơn, ấnchỉ đã đóng dấu theo địa danh cũ.

Cục Thuế thành phố Hà Nội phải đảm bảo giảiquyết kịp thời, đúng quy định và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chứcvà cá nhân trong việc chấp nhận tiếp tục sử dụng hoá đơn tự in và bán hoá đơn,ấn chỉ thuế; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sởcơ quan Thuế để doanh nghiệp biết và thực hiện. Cục trưởng Cục Thuế thành phốHà Nội chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổngcục Thuế về khiếu nại của người nộp thuế trong việc giải quyết chậm, gây khó khăncho tổ chức, cá nhân nộp thuế liên quan đến hoá đơn, ấn chỉ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố HàNội biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai