BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v báo cáo phương án tổ chức cụm thi Kì thi THPT quốc gia năm 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng).

Thực hiện Công văn số 525/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc tổ chức Kì thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT và Cục Nhà trường (gọi chung là các đơn vị) căn cứ Điều kiện thực tế báo cáoỦy ban nhân dân tỉnh/thành phố, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) để quyết định phương án tổ chức cụm thi của đơn vị mình, tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm. Theo đó:

- Các sở GDĐT có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi ĐH trên địa bàn tỉnh hoặc tổ chức tại tỉnh 01 cụm thi tốt nghiệp;

- Cục Nhà trường có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT cùng thi tại cụm thi tốt nghiệp, tại cụm thi ĐH trên địa bàn nơi thí sinh đóng quân hoặc tổ chức 01 cụm thi tốt nghiệp do Cục Nhà trường chủ trì.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai nội dung Công văn này và gửi báo cáo phương án tổ chức cụm thi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trước ngày 05 tháng 3 năm 2016, theo địa chỉ 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng thời gửi qua email [email protected]/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;
- Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển