BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 670/BKHCN-TĐC
V/v ngừng lưu thông xăng không chì RON 83 trên thị trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Vănphòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải về việc ngừng lưu thông xăng RON 83 tại công văn số 889/VPCP-KGVXngày 28/01/2013 của Văn phòng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệrà soát, bãi bỏ các văn bản liên quan đến quy định tiêu chuẩn xăng RON 83; saukhi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo, kiến nghị bãi bỏ các vănbản liên quan như sau:

1. Văn phòng Chính phủ

- Công văn số 348/CP-KG ngày 27/4/2001 của Vănphòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì từ 01/7/2001 trêntoàn Việt Nam, trong đó có quy định về công bố chính thức các loại xăng khôngchì có trị số Octan từ 83 trở lên được nhập khẩu vào Việt Nam từ 01/5/2001;đồng thời cho phép Công ty Xăng dầu TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) sản xuấtxăng không chì RON 83.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ

- Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Quyđịnh tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 1: 2009/BKHCN vềxăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học (kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ), theo đó cho phépxăng không chì RON 83 được chứng nhận hợp quy theo các chỉ tiêu nêu tại QCVNnày.

3. Bộ Công Thương

- Quyết định số 1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/9/2004 củaBộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành quy chế pha màu xăng dầu thươngphẩm, theo đó xăng không chì RON 83 sau khi pha màu có dạng chất lỏng nâu sẫm.

- Quyết định số 1375/2004/QĐ-BTM ngày 27/9/2004 củaBộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về sửa đổi, bổ sung Quyết định số1273/2004/QĐ-BTM ngày 07/9/2004.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Văn phòngChính phủ báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải để xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu VP, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh