BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/BXD –HĐXD
V/v cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị á Châu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý Khu Nam thành phốHồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhậnđược văn bản số 294/BQLKN-KHĐT ngày 19/4/2011 của Ban quản lý Khu nam thành phốHồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến thành lập Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh siêuthị á Châu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, cácnhà đầu tư gồm Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty GCH Investments Pte.Ltd – Singapore đã nộp hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Côngty TNHH đầu tư và kinh doanh siêu thị á Châu tại quý Ban. Trong đó, các nhà đầutư này đã ký thoả thuận với Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng về việc thuê mặtbằng tầng 1 Trung tâm mua sắm Crescent Mall - Khu A, Đô thị Phú Mỹ Hưng - số101 đường Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh sau khihoàn thành để làm địa điểm kinh doanh siêu thị. Đối chiếu quy định tại khoản 3Điều 37 Luật Doanh nghiệp thì địa điểm thực hiện dự án của Công ty TNHH đầu tưvà kinh doanh siêu thị á Châu sau khi thành lập có địa chỉ xác định, là nơihoạt động, kinh doanh cụ thể (kinh doanh siêu thị) là phù hợp với quy định.

Sau khi được cấpgiấy chứng nhận đầu tư, trước khi đi vào hoạt động, kinh doanh tại tầng 1 Trungtâm mua sắm Crescent Mall - Khu A, Đô thị Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH đầu tư vàkinh doanh siêu thị á Châu phải thông báo tới cơ quan nhà nước quản lý tại địaphương được biết để quản lý, theo dõi quá trình hoạt động, kinh doanh của doanhnghiệp.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý Khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đốichiếu với các quy định, xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh