BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 670/BXD-KTXD
V/v: Hệ số chuyển đổi từ đất, cát tơi xốp sang đất, cát đắp.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty phát triển hạ tầng vàđầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 355/TCT-KHTH ngày 25/3/2009của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSCđề nghị hướng dẫn xác định hệ số chuyển đổi từ đất, cát tơi xốp sang đất, cátđắp. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3,Điều 13, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình đã qui định : ‘‘Đối với công tác xây dựngđã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biệnpháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư,nhà thầu, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụngcho công trình’’. Theo đó, khi áp dụng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đàosang đất đắp và định mức đắp cát công trình được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng mà không phù hợp với điều kiện củadự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thì Tổng công ty phát triển hạ tầng vàđầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC cùng tổ chức tư vấn căn cứ vào điều kiệncụ thể của dự án, tính chất cơ lý của từng loại đất, cát để đắp và yêu cầu kỹthuật của công trình xác định hệ số chuyển đổi, mức hao phí (cát) phù hợp để ápdụng cho công trình.

Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt NamVIDIFI., JSC căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn