BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 670/TCHQ-GSQL
V/v lựa chọn cơ quan giám định

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn
(Đ/c: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 09/CV-SPTS ngày17/01/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn trìnhbày vướng mắc liên quan tới việc lựa chọn cơ quan giám định. Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 256,Điều 257, Điều 258 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005; khoản 1Điều 3 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chitiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, trường hợpdoanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giám định thương mại đã được cấp giấy chứngnhận đăng ký kinh doanh dịch vụ giám định thương mại thì được phép thực hiệndịch vụ giám định và cấp chứng thư giám định, đồng thời chịu trách nhiệm trướcpháp luật về tính chính xác của kết quả chứng thư giám định.

Cơ quan hải quan căn cứ vào kết quảchứng thư giám định để thực hiện việc thông quan hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh