VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6702/VPCP-KGVX
V/v bổ sung 01 khối tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 1471/TM-VPngày 18 tháng 9 năm 2010 về việc bổ sung 01 khối tham gia diễu binh, diễu hànhkỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn SinhHùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý bổ sung 01 khối của lực lượng Cảnh sát biển thamgia lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng phối hợpchặt chẽ tổ chức thực hiện chu đáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VP Ban Chỉ đạo QG kỷ niệm 1000 năm TL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, NC, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ