VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6706/VPCP-KTN
V/v khánh thành NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 8078/DKVN-HĐTV ngày 09 tháng 09 năm 2010 về việc tổ chức lễ khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lễ khánh thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong Quý IV năm 2010; việc tổ chức lễ khánh thành Nhà máy cần bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTgCP;
- Các Bộ: CT, XD, CA, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, ĐP, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) NQ (28b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý