TỔNG CỤC THUẾCỤC THUTPHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67060/CT-HTrV/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng PhongĐịa chỉ: 220 đường Láng, Q.ĐốngĐa, TP Hà NộiMST: 0103002792

Trả lời công văn số 215/ĐTCB-TCHC ngày 28/8/2015 của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (sau đây gọi tắt là Trường) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

“b) Tỷ lệ% để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%”.

- Căn cứ Khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hưng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

“+ Đi với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%”.

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

+ Tại Khoản 1 Điều 8 quy định đối tượng được tạo hóa đơn đặt in.

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế.

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2003/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ.

+ Tại Khoản 6 Điều 10 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, phí, lệ phí và khoản thu khác thuộcngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp...”.

+ Tại Khoản 5 Điều 11 quy đnh khai thuế giá trị gia tăng tính theo phươngpháp trực tiếp trên doanh thu.

+ Tại Khoản 6 Điều 12 quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý tínhtheo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

+ Tại Điều 9 quy định thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế

- Căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định hồ sơ, thủtục thay đổi thông tin.

- Căn cứ công văn số 3424/STC-QLCS ngày 08/7/2015 của Sở Tài chính TPHà Nội nêu rõ: “Số tin thu được từ việc cho thuê tài sản, Trường phải hạch toánriêng và sử dụng để thanh toán các chi phíliên quan và thực hiện nghĩa vụ tàichính, thu nộp ngân sách các khoản thuế theo quy định của pháp luật. Số tiền còn li được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường”

Căn cứ các quy đnh trên:

Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là đơn vị sự nghiệp có thu, phát sinhdoanh thu từ cho thuê một số hạng mục hội trường, căng tin, lớp học, sân thểthao...) thuộc trụ sở làm việc trong thời gian ngắn, không liên tục, chỉ hạch toánđược doanh thu mà không hạch toán được chi phí của hoạt động cho thuê được kêkhai, nộp thuế như sau:

- Về thuế GTGT áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và kê khai thuế theo Khoản 5 Điều 11 Thôngtư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

- Về thuế TNDN áp dụng theo khoản 5 Điều 3 Chương II Thông tư số78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và kê khai thuế TNDN theoKhoản 6 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính.

- Trường phải nộp mẫu 08-MST theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính để bổ sung thông tin các loại thuế phải nộp gồm: thuếGTGT, TNDN, Môn bài trên ứng dụng quản lý thuế tập trung của cơ quan thuế.

- Việc sử dụng hóa đơn Trường nghiên cứu theo Khoản 1 Điều 6; Khoản 1Điều 8; Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tàichính để áp dụng.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Trường được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT5;
- P.Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn