BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/BNV-TL
V/v chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 5109/UBND-NCngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về chế độ phụ cấpthu hút đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khukinh tế tỉnh Bình Định; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 2295/BTC-NSNN ngày 20 tháng 02 năm 2013, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitại công văn số 450/BLĐTBXH-LĐTL ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ Nội vụ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý tiếp tục áp dụng phụ cấpthu hút bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấpthâm niên vượt khung (nếu có) đối với công chức, viên chức và người lao độnglàm việc theo chế độ hợp đồng lao động (gồm cả những người đang trong thời giantập sự, thử việc) trong chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao thường xuyên làmviệc tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thuhút là 3 năm kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013. Cách tính trả phụ cấp thu hút thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 05tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

3. Nguồn kinh phí thực hiện chế độphụ cấp thu hút do địa phương bố trí, sắp xếp trong dự toán ngân sách được giaohàng năm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Nội vụ tỉnh Bình Định;
- Lưu: VT, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng