TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 671/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số SE02/2015 ngày 19/6/2015 của Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE đề nghị chấp nhận tính hợp lệ của chữ ký trên C/O mẫu E số tham chiếu E153800024850001 ngày 27/4/2015, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Chữ ký của các cán bộ tại phòng cấp Ningbo, cơ quan có thẩm quyền cấp C/Omẫu E trên đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công vănsố 5342/TCHQ-GSQL ngày 11/6/2015. Vì vậy, đề nghị đơn vị kiểm tra và đối chiếuchữ ký dẫn trên theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Công ty Cổ phần tập đoàn SUNHOUSE (thay trả li);
(Đ/c: 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha