THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Ký Hiệp định vay vốn của Quỹ OFID cho Dự án Y tế tại Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 32/TTr-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Căn cứ vào nội dung Quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính thảo luận và thống nhất với Quỹ OPEC về Phát triển Quốc tế (OFID) về dự thảo Hiệp định vay cho Dự án Y tế tại Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay sau khi đã thống nhất nội dung Dự thảo Hiệp định với phía OFID.
3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền để ký Hiệp định vay cho Dự án theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- Bệnh viện Giao thông vận tải trung ương,
Bộ Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm