BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6716/BTC-TCT
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Công ty cổ phần vận tải thủy Vinacomin.

Trả lời công văn số 23/VINACOMIN-KTngày 3/1/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam nêu vướngmắc về chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Công tycổ phần vận tải thủy Vinacomin, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, Mục I, Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế TNDN quy định về điều kiện ưu đãi thuế TNDN:

"Đầu tư vào ngành nghề, lĩnhvực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Chính phủ ban hành theo quy địnhcủa Luật Đầu tư."

Tại Mục II, Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC quy định:

"Các ưu đãi về thuế thu nhậpdoanh nghiệp nêu tại mục III, mục IV, Phần E chỉ áp dụng đối với cơ sở kinhdoanh đáp ứng một trong các điều kiện được ưu đãi thuế quy định tại mục I phầnE hoặc cơ sở sản xuất mới thành lập;…"

Tại Mục III, Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tại Mục IV, Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp ưu đãi về mức và thời gian miễn thuế,giảm thuế TNDN.

Khoản 1, Mục IV, Phần E Thông tư số134/2007/TT-BTC quy định:

"Cơ sở kinh doanh mới thànhlập từ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất mới thành lập và cơ sở kinh doanh di chuyểnđịa điểm miễn thuế, giảm thuế như sau:

a) Miễn thuế 02 năm, kể từ khi cóthu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 02 năm tiếp theo đối với:

- Cơ sở sản xuất mới thành lập.

…"

Bộ Tài chính đã có văn bản trao đổiý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại công văn số 2821/BKHĐT-TCTT ngày 6/5/2013 thì hoạt động kinhdoanh vận tải than, khoáng sản và hàng hóa khác bằng đường thủy của Công ty cổ phầnvận tải thủy Vinacomin thuộc Mục H: ngành vận tải kho bãi theo quy định tạiQuyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc nhómngành dịch vụ và không thuộc danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, Công tykhông phải là đơn vị thành lập mới từ dự án đầu tư. Đối chiếu với quy định vềưu đãi thuế TNDN tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên, Công ty không thuộcđối tượng hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Bộ Tài chính trả lời để Tập đoànCông nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam được biết và hướng dẫn đơn vị thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC (BTC);
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn