BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6717/TCHQ-TXNK
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Công ty TNHH Vina Tarpaulin;
(Thị trấn Thái Hòa, Huyện Tân Uyên, Bình Dương)
- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 052/86/CV /XNKcủa Công ty TNHH Vina Tarpaulin về tiền phạt chậm nộp thuế nguyên liệu nhậpkhẩu để sản xuất hàng xuất khẩu từ năm 1995 - 1997, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Ngày 22/12/2011 Bộ Tài chính cócông văn số 17428/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc áp dụng phápluật thuế. Tại điểm 1 công văn này có hướng dẫn về việc áp dụng Luật Quản lýthuế đối với hành vi vi phạm thuộc tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểmLuật Quản lý thuế có hiệu lực và tại điểm 3 có hướng dẫn về việc xác định thờihiệu xử phạt hành vi chậm nộp thuế. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứhướng dẫn tại công văn số 17428/BTC-TCHQ xác định thời hiệu xử phạt chậm nộpvà tính tiền phạt chậm nộp trường hợp của Công ty TNHH Vina Tarpaulin

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Vina Tarpaulin, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ