TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6718/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Tư Vấn Verztec (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà Vincom, Số 72 đường Lê Thánh Tôn và số 45A đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312761401

Trả lời văn bản số 01/2014 ngày 25/6/2014 củaCông ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT(có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2014):

+ Tại Khoản 21 Điều 4 quy định đối tượng khôngchịu thuế GTGT:

Chuyểngiao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượngquyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ. Trường hợp hợp đồngchuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ có kèm theo chuyểngiao máy móc, thiết bị thì đối tượng không chịu thuế GTGT tính trên phần giátrị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng; trường hợpkhông tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ,quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.

Phần mềmmáy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của phápluật ”.

+ Tại Khoản 2b Điều 13 quy định phươngpháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu:

“Tỷ lệ % để tính thuế GTGTtrên doanh thuđược quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá:1%;

- Dịch vụ, xây dựng không baothầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ cógắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”.

Căncứ các quy định trên, trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp trựctiếp, nếu Công ty cung ứng dịch vụ (tư vấn phần mềm, pháttriển phầm mềm ứng dụng thương mại điện tử) thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này (Công tykhông phải nộp thuế GTGT).

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Ktra 2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
2055 - 165206/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga