BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 671TCHQ/KTTT
V/v: bổ sung hs hoàn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Kim loại ORION Hà Nội
(Gia Lâm - Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số OHMC 0501.15 ngày 14/1/2005 của Công ty TNHHKim loại ORION Hà Nội về đề nghị hoàn thuế cho số nguyên liệu thép nhập khẩu đểsản xuất đai chống nổ sau đó được bán cho Công ty TNHH đèn hình ORION – HANELđể sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

-Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ qui định chitiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 13/2001/TT-BTCngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với cáchình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Căncứ Quyết định số 1490 TCHQ/QĐ/KTTT ngày 18/11/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan v/v ban hành quy trình xét miễn thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đềnghị Công ty TNHH Kim loại ORION HANEL bổ sung đầy đủ hồ sơ xin hoàn thuế theođúng qui định tại điểm 1b mục III Phần hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày8/3/2001 của Bộ Tài chính. Toàn bộ hồ sơ nếu là bản photocopy phải có đóng dấusao y bản chính và có chữ ký của người có trách nhiệm của Công ty. Căn cứ vào bộhồ sơ đầy đủ của Công ty, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét xử lý hoàn thuế nhậpkhẩu cho Công ty theo đúng qui định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kim loại ORION HANEL được biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VP (2) , KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An