TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/GSQL-GQ2
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Rhythm Precision ViệtNam.
(Đ/c: lô 42, KCN NộiBài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội)

Trả licông vănsố 152/CV-RPV ngày 18/6/2015 củaCông ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối vớitrường hợp doanh nghiệp nội địa gia công cho thương nhân nước ngoài, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày20/11/2013, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty TNHH RhythmPrecision Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất thuê thương nhân nước ngoài (HồngKông) gia công sau đó thương nhân nước ngoài thuê lại doanh nghiệp nội địa thựchiện hợp đồng thì các bên thực hiện như sau:

1. Doanh nghiệp nội địa thông báo cơ sở sản xuất, làm thủ tục nhập khẩunguyên vật liệu từ nước ngoài, quyết toán và xử nguyên liệu, vật tư dư thatheo quy định tại Điều 58, Điều 60, Điều 61 và Điều 64 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 củaBộ Tài chính;

2. Việc nhận nguyên liệu và giao thành phẩm, doanh nghiệp nội địa thực hiệntheo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Theo đó, doanh nghiệp chế xuất vàdoanh nghiệp nội địa làm thủ tục giao nguyên liệu, nhận thành phẩm theo hình thứcxuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa xây dựng, lưu trữ và xuấttrình định mức sản xuất theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, liên hệ với Chi cục Hảiquan có liên quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha