BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/TCĐBVN-QLBTĐB
V/v ứng dụng vật liệu mới trong xây dựng đường giao thông

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở Giao thông Vận tải;
- Các Ban Quản lý dự án: 3, 4, 5 và 8;
- Các Cục Quản lý Đường bộ: I, II, III và IV.

Thực hiện chủ trương ứng dụng các công nghệ mới,thân thiện với môi trường, có hiệu quả đầu tư cao trong công tác xây dựng vàbảo trì đường bộ; Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có Quyết định số 1445/QĐ-BGTVT ngày 26/5/2009 về việc cho phép sử dụng vật liệu Carboncor Asphalttrong xây dựng và sửa chữa kết cấu áo đường ở Việt Nam, Quyết định số 2787/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2010 ban hành quy định tạm thời về kỹ thuật thi công vànghiệm thu lớp vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng và sửa chữa kết cấu áođường ô tô.

Trên thực tế vật liệu Carboncor đã được ứng dụngtrong công tác sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoátnước để đảm bảo ATGT đoạn Km 47 - Km58, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn và một sốcông trình giao thông tại các địa phương như Bắc Kạn, Nam Định…. Đến nay, cáccông trình trên đã được nghiệm thu và đưa vào khai thác đảm bảo chất lượng vàhiệu quả đầu tư.

Từ những kết quả trên, Tổng cục ĐBVN khuyến cáo cácđơn vị căn cứ vào tính năng tác dụng của vật liệu Carboncor và căn cứ vào tìnhhình thực tế của các dự án (như lưu lượng xe, tải trọng, kết cấu mặt đường,…)để áp dụng loại vật liệu này khi xét thấy phù hợp trong các dự án xây dựng vàsửa chữa bảo trì đường bộ.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TCT;
- Lưu VT, QLBTĐB.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thắng