BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp CV 1812/CV-TG của Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Trường Giang Móng Cái
(Đ/c: Khu 8 Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quang Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1812/CV-TG ngày 18/12/2013 của quý Công ty về vướng mắc trong phân luồng đỏ đối với các lôhàng xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểmtra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàngxuất nhập khẩu của quý công ty được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều15: "Kiểm tra hải quan được thực hiện trên cơ sở phân tích thông tin,đánh giá việc chấp hành pháp luật của chủ hàng…".

Thời gian qua, công ty đã nhiều lần bị xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực hải qua. Điều này ảnh hưởng tới việc đánh giátuân thủ pháp luật và phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩucủa Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa