THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 672/TTg-QHQT
V
/v Phê duyệt Hiệp định Tài trợ bổ sung cho Dự án "Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải" vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 74/TTr-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chínhphủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Hiệp định Tàitrợ bổ sung và các tài liệu liên quan của khoản tài trợ bổ sung cho Dự án"Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải" vay vốn Ngân hàng Thếgiới (WB), như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam, thay mặt Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệpđịnh Tài trợ bổ sung và các văn bản pháp lý liên quan với đại diện WB.

3. Bộ Ngoại giao thông báo cho WBbiết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sau khi Hiệp định Tài trợ bổ sungđược ký, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khành Hòa, Bình Định, Quảng Bình; Bộ Ngoạigiao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn tất các điềukiện hiệu lực của Hiệp định Tài trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm