TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 672/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Liên doanh tư vấn kỹ thuật và xây dựng Folec.
(Số 152 Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 04/2013/CV ngày 02/05/2013 củaCông ty Liên doanh tư vấn kỹ thuật và xây dựng Folec về việc xác nhận nợ thuếđối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559ngày 13/05/2013 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty Liên doanh tư vấn kỹ thuật vàxây dựng Folec (MST: 0301550134) đang có nợ cưỡng chế (quá hạn 90 ngày) tiềnthuế xuất nhập khẩu và tiền phạt chậm nộp của các tờ khai Hải quan đăng ký năm2007 và 2008, cụ thể như sau:

- Tờ khai số 223/NDT ngày 09/05/2007 đăng ký tạiChi cục HQ quản lý hàng đầu tư gia công - Cục Hải quan TP Hà Nội với tổng sốtiền thuế xuất nhập khẩu là: 78.136.000 đồng.

- Tờ khai số 9292/NKD ngày 03/06/2008 đăng ký tạiChi cục HQ CK Cảng Sài Gòn Khu vực IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh với tổng sốtiền phạt chậm nộp là: 38.895 đồng.

Đề nghị Công ty khẩn trương nộp đủ số tiền nêu trênvào Ngân sách Nhà nước theo đúng quy định. Trường hợp Công ty đã nộp tiền rồithì đề nghị kiểm tra chứng từ nộp tiền và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hảiquan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn và giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty Liên doanh tư vấn kỹ thuật và xây dựng Folec được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn: Unit 11 - Lầu 14 - Tòa nhà Vincom Center - Số 72 Lê Thánh Tôn - phường Bến Nghé - quận 1 - Tp Hồ Chí Minh - SĐT: 08.399.39638 - 122 (Bà Nguyễn Thị Hải Tâm);
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn