BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6721/BNN-KH
V/v: Thông báo kế hoạch vốn XDCB ứng trước năm 2011.

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục Kiểm Lâm

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyếtđịnh số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉtiêu kế hoạch đầu tư và phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010 cho BộNông nghiệp và PTNT;
Căn cứ văn bản số 8077/TTg-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chínhphủ về việc ứng trước vốn kế hoạch năm 2011 cho Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ văn bản số 6350/BNN-KH ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp vàPTNT về việc phân bổ vốn ứng trước cho các dự án cấp bách của Bộ Nông nghiệp vàPTNT;
Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ /BNN-XD ngày 31/10/2006, số 2526/QĐ-BNN-XD ngày9/9/2009 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt, điều chỉnh Dự án khảthi, kế hoạch đấu thầu tổng thể của dự án "Nâng cao năng lực phòng cháy,chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm các đơn vị trực thuộc Bộ NN và PTNT"

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ỨNG TRƯỚC KẾ HOẠCHNĂM 2011

1. Tên dự án: Nângcao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm các đơn vị trựcthuộc Bộ,

2. Địa điểm xây dựng:Hà Nội,

3. Địa điểm mở tàikhoản: Tây Hồ - Hà Nội,

4. Thời gian khởicông - hoàn thành: 2007-2010,

5. Kế hoạch vốn ứngtrước đầu tư năm 2010:

Đơn vịtính vốn: Triệu đồng

Cơ cấu vốn và nội dung đầu tư

TDT&TK được duyệt

Ước TH đến hết năm 2009

Kế hoạch vốn ứng trước

Tổng số: trong đó

58.724

I. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản

52.124

30.500

6.500

1.1. Xây dựng

11.773

1.2 Thiết bị

31.238

1.3 Chi quản lý dự án

868

1.4 Tư vấn đầu tư

780

1.5 Chi phí khác

368

1.6 Dự phòng

7.096

(Thông báo này thay thế TB số 3315/BNN-KH ngày 8/6/2010)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ đầu tư);
- Kho bạc NN Tây Hồ - Hà Nội;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Cục QLXDCT, Vụ TC;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp