B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6722/BGDĐT-CTHSSV
V/v phát động và hướng dn tham gia cuộc thi “An toàn cùng xe đạp đin, xe máy đin” năm 2014

Ni, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Các sởgiáo dc và đàotạo

Thc hin kếhoạch s 335/KH-UBATGTQG ngày 17/11/2014của y banAntn giao thông Quc gia, Văn phòng y ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì phối hp vi B Giáo dc và Đào to t chc t chc Cuộc thi An toàn cùng xe đp đin, xe máy điện năm 2014. Đ t chc tt cuộc thi, B Giáo dục và Đào to đ ngh các s giáo dục đào to phát động, hưng dn to điukin cho hc sinh các trưng trung học cơ s, trung hc ph thông trên đa bàntham gia cuộc thi, vicác nội dung c th n sau:

1. Mục đích: Nhm nâng cao nhn thc của người điều khin xe đp đin,xe máy điện, đc bit các em học sinh; tuyên truyn văn hóa giao tng đivi ngưi điều khin xe đp đin, xe máy điện, góp phn giảm thiu tai nn giaothông, ùn tắc giao thông.

2. Thi gian tổ chc cuộcthi: Từ ngày 01/12/2014đếnhếtngày 25/01/2015.Thísinh truy cp vào Website cuộc thi tại địa chỉwww.xedapdienantoan.com, đăng ký thông tin cá nhân theo hướng dẫn có sn đtham gia cuc thi.

3. Hình thức tham gia cuc thi, các quy đnh về nội dung của cuộc thi và cơ cu gii thưng (xem chi tiết ti Kế hoch t chức cuc thi của y ban An toàngiao thông Quốc gia đính kèm công văn này).

B Giáo dục và Đào tạo đ nghị các s giáo dục và đào to trin khai thực hiyđủ và kp thờitheo hưng dn nêu trên.

Đa chỉ liên h: Ban t chc cuc thi An toàn cùng xe đp đin, xe máy đin” năm 2014, liên hệ (đng chí: Tun Đt, chuyênviên Vănphòng ybanAn toàn giao thôngQuốc gia, điện thoi: 0983761087, Email:tuandat6[email protected]gmail.com).

Nơi nhn:
- Như trên;
- B trưng (đ b/c);
- UB ATGT QG (đ ph/h);
- Lưu: VT, V CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa