B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6722/TCHQ-KTSTQ
V/v áp dụng chế độ ưu tiên đối với SEVT- chi nhánh HCM

Nội, ngày23 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung ElectronicsViệt Nam Thái Nguyên.(Khu công nghiệp YênBình I, Huyện Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 2906/953/SEVT-LOG củaCông ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (dưới đây gọi tắt là Côngty) về việc áp dụng chế độ ưu tiên đối vi Chi nhánh Hồ Chí Minh của Công ty. Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

- Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TCHQ ngày 12/2/2014 của Tổng cục Hải quan vềviệc công nhận Samsung Thái Nguyên là doanh nghiệp ưu tiên, Bản ghi nhớ ngày 12/2/2014ký giữa Tổng cục Hải quan và Samsung Thái Nguyên thì: Tổng cục Hải quan áp dụngchế độ ưu tiên cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, mã sốthuế 4601124536, không áp dụng cho Chi nhánh của Công ty TNHH SamsungElectronics Việt Nam Thái Nguyên - Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư 72/2015/TT-BTC khi Chi nhánh HồChí Minh của Công ty là đối tác mua bán của doanh nghiệp ưu tiên thì được ápdụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗtheo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ-P4 (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn